İşverenler, personelin az verimli çalışması, beklenenden daha düşük performansa sahip olması, öğrenme ve kendini yetiştirme yetersizliği, uyum yetersizliği gibi gerekçelerle performans düşüklüğü veya yetersizliği sebebiyle çıkışlar yapmaktadır. Bu çıkışlar her zaman hukuka uygun olmamakta ve gerçekten geçerli nedenlere dayanmamaktadır. Geçerli nedenle çıkış yapılıp yapılmadığı; feshin biçimsel koşullarına uyulup uyulmadığının kontrolü ile içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli olup olmadığı değerlendirilerek anlaşılabilecektir. Feshe ilişkin bu değerlendirmede ispat yükü işverendedir.

  • Objektif temellere dayanan bir performans değerlendirme sisteminin olmaması, bu sistemde hedef ve standartların belirlenmemiş olması, belirlenmişse de objektif olduğu iddia edilen performans kriterlerinin personele bildirilmiş olmaması,
  • Belirlenen kriterlerin kişinin yetkinliğine, görev tanımına uygun olmaması ve aynı görevi yapan kişilere eşit şekilde uygulanmaması,
  • Yapılan performans değerlendirmelerinin sübjektif kriterlere göre ve objektif olmayan kişilerce yapılması,
  • Performans değerlendirmelerinin gerçekten objektif bir değerlendirme amacıyla yapılmaması,
  • Değerlendirmelerin kişinin objektif bir şekilde performans durumunu gerçekçi/somut verilerle tespit etmeye yönelik olmaması, tespit edildiği iddia edilen eksiklikler ile ilgili olarak açık geri bildirimde bulunulmaması,
  • Tespit edildiği iddia edilen yetersiz veya eksik hususların geliştirilmesine yönelik –eğitim gibi- aksiyon alınmaması,
  • Savunma alınmaması veya savunma alınsa da; eski olaylara dayalı olarak ve üzerinden uzun zaman geçmiş olaylara atıf yapılarak, yukarıda belirtilen kriterlere aykırı bir şekilde tespit edilmiş hususların ileri sürülmesi suretiyle savunma istenmesi,

gibi durumlar var ise, bu iş akdi fesih işleminin geçersizliği ileri sürülebilecektir.

Personelin hizmetlerinden istifade edilememesi, çalışmalarından verim alınamaması, operasyon aksatılması gibi gerekçeler ileri sürülerek “Performans düşüklüğü veya yetersizliği sebebiyle” iş akdi feshi halinde; koşulları oluşmuşsa; personele hak edilen ücret, kullanılmamış yıllık izinlere ilişkin ücret gibi işçilik alacaklarının yanı sıra kıdem ve ihbar tazminatı ödenecektir.

Diğer geçersiz fesih hallerinde olduğu gibi; iş güvencesi hükümlerinden faydalanan personelin bu halde bir ay içinde işe iade davası açma hakkı bulunmaktadır. İşe iade davasının kazanılması halinde boşta geçen sürelere ilişkin 4 aylık ücret, diğer hak ve alacaklar ödenmekte, dava sonucu işveren personeli işe başlatmaz ise, personelin işyerindeki kıdemi ve feshe sebep olan olayın özelliğine göre mahkeme tarafından takdir edilecek 4 ile 8 aylık ücreti tutarında iş güvencesi tazminatı ödenecektir.

 

 

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK