Ana sayfa Havacılık Rusya MC-21 Satışında Başarılı Olacak mı?

Rusya MC-21 Satışında Başarılı Olacak mı?

IRKUTSK, RUSSIA - JUNE 8, 2016: Russia's Prime Minister Dmitry Medvedev (C) speaks at the rollout ceremony for the first Irkut MC-21 jet airliner at an aviation plant of the Irkut Corporation, a United Aircraft Corporation subsidiary. Marina Lystseva/TASS Ðîññèÿ. Èðêóòñê. 8 èþíÿ 2016. Ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ (â öåíòðå) âî âðåìÿ öåðåìîíèè âûêàòêè ìàãèñòðàëüíîãî ñàìîëåòà ÌÑ-21-300 íà àâèàöèîííîì çàâîäå êîðïîðàöèè "Èðêóò". Ìàðèíà Ëûñöåâà/ÒÀÑÑ

MC-21’in tekerlekleri Irkut’taki havacılık fabrikasının pistinden kalkarken bile, Sibirya dışında kimse, Rusya’nın en gelişmiş yolcu uçağını uçurmayı planladığını bilmiyordu.

Irkut, belgelendirme programının geçici olarak başlatılması için Mayıs ayının sonuna işaret etti ancak ikiz jeneratörün açılması konusunda kamuya açık bir zaman verilmedi, sosyal medya kanalları aniden en önemli iletişim unsuru haline geldi.

Uçak güvenli bir şekilde iniş yaptıktan sonra reklamcılık kaynakları harekete geçirildi, ancak uçuş öncesi hiç bir bilgilendirme olmayışı Sovyet döneminden kalma bir donukluk ve gizliliğin yankılarını taşıyordu.

Bu, Rusya’nın gittikçe artan bir biçimde bölücü bakış açısının göstergesidir. Hükümet, Ukrayna’daki ihtilaf sonrasında bozulan diplomatik ilişkilerin zemininde, Kırım’ın ilhak ve uluslararası yaptırımlara karşı, Batılı ülkelerin filolarına akın edilmesini önlemek için direnişini sürdürüyor.

“Yap. Sonra gelecekler” eski Sovyet günlerinden kalma başarısız bir felsefe. An-148 ve An-158 karanıklar içinde kaybolurken An-148 ve An-158 de yerli havayolları arasında yer bulmakta sıkıntı çekmişti. Büyük oranda Batı teknolojisiyle geliştirilen Sukhoi’nin Superjet’i üzerindeki iyimser düşünceler  Rusya’nın askeri-endüstriyel kompleksinin emrindeki ortak girişim sonucunda solmaya başladı.

İlk uçuş ve yaklaşan hava fuarı, Rus kiralamacıların geçirdiği durgun sipariş sürecini harekete geçirebilir.

Airways Haber | Çeviri Ekibi

 

BİR CEVAP BIRAK